Golf en bridge op 6 april 2019. Klik op Nieuws.

JAARVERSLAG 2017-2018

BESTUUR

Bij de aanvang van het verslagjaar op 1 juli 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

                                                           Functie                                   Vervanger

Henk Mooij                                           voorzitter                                Jos van Munster

Marijke van der Meer                              secretaris                                Loes Kroon

Ton Lousberg                                        penningmeester                        Henk Mooij

Loes Kroon                                           lid                                          Marijke van der Meer

Jos van Munster                                    lid                                          Ton Lousberg

Door het bestuur zijn in het verslagjaar 15 vergaderingen gehouden waarin 231 agendapunten werden behandeld.

RAAD VAN TOEZICHT

Op het bestuur wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. Alle verenigingen die voor hun clubavond of –middag gebruikmaken van het Denksportcentrum, zijn daarin met één bestuurslid vertegenwoordigd. In de samenstelling van de Raad hebben zich in het verslagjaar enkele wijzigingen voorgedaan. Bij de aanvang van het verslagjaar was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:

Marijke Claassen        voorzitter        namens Papendrechtse Bridgeclub ’81

Helga Naarding          lid                   namens Bridgeclub Dimanche

Jan Veth                     lid                   namens Bridgeclub Niet Rokers Drechtsteden

Frits Spilt                    lid                   namens Bridgeclub Je Coupe

Arie Speksnijder         lid                   namens Schaakclub Pascal

Arie Zwartveld           lid                   namens Bridgeclub Papendrecht

Kees Oskam               lid                   namens Bridgeclub Overslag

Ineke v.d. Graaf         lid                   namens Damesbridgeclub Hartenvrouw

In de samenstelling van de Raad hebben zich in het verslagjaar 2 wijzigingen voorgedaan.

Dorith Durrer is vervangen door Ineke v.d. Graaf namens Damesbridgeclub Hartenvrouw en

Wim de Koning is vervangen door Arie Speksnijder namens Schaakclub Pascal

De verslaglegging wisselt per vergadering. De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar 4 keer.

Na de vergadering zijn altijd enkele bestuursleden aanwezig i.v.m. beantwoording van mogelijke vragen.

ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN

Op 7 september is Ko Stigter overleden. Een delegatie van het bestuur is naar de uitvaart geweest. Dick Groenendijk heeft namens de Stichting gesproken en Henk heeft namens de Stichting een brief naar echtgenote Hanneke gestuurd dat het huidige bestuur in zijn geest verder gaat.

Op 21 oktober 2017 is oud voorzitter Louis Engelschman overleden. Henk is naar de uitvaart geweest en heeft namens het bestuur gesproken.

Beide heren waren met de in 2015 overleden Arie Hoeflaak, in 1994 betrokken bij de oprichting van de Stichting, met het doel een geschikte accommodatie te vinden voor de 7 bridgeclubs en 1 schaakclub, die destijds op diverse locaties hun competitie speelden. Louis was de eerste 6 jaar een bevlogen voorzitter, die een ongekende drive had en veel van zijn medebestuurders vroeg. Ko was in de beginjaren de penningmeester, daarna gecombineerd 6 jaar voorzitter/penningmeester, gevolgd door nog eens 4 jaar penningmeesterschap.

In ons land zijn ca. 40 Denksportcentra. Ongeveer de helft is vergelijkbaar met het onze. Ons centrum onderscheidt zich evenwel in een aantal opzichten, m.n. als werkgever.

Dit seizoen bracht het bestuur een interessant bezoek aan het Denksportcentrum in Leiderdorp. Hun organisatie bleek volstrekt anders te zijn. Bijzonder was voorts dat zij konden beschikken over een zeer aanzienlijk aantal vrijwilligers t.b.v. de bar, resp. het onderhoud. Het feit dat hun Stichting aan 1 grote vereniging verhuurt, blijkt de betrokkenheid van de leden met het centrum ten goede te komen.

In het verslagjaar hebben zich geen bestuurlijke wijzigingen in de samenstelling van het bestuur voorgedaan.

Gemeentebestuur

Na de eerste plannen van de gemeente om de herhuisvesting van de scholen voor v.o. voortvarend aan te pakken, heeft het college nu gekozen voor een meer doordacht traject. Het lijkt erop dat in het komend seizoen 2018-2019 de plannen m.b.t. herhuisvesting opnieuw worden gemaakt.

Vooralsnog is de politiek er nog niet uit, vooral ook omdat de besturen van de beide v.o.-scholen niet op 1 lijn zitten.

Het moge duidelijk zijn dat de Stichting het proces nadrukkelijk zal volgen, wanneer de uitwerking leidt tot een mogelijke aanpassing van het Van der Palmgebied

Evenementencommissie

Gedurende het verslagjaar heeft de evenementencommissie de bridgedrives die van de Stichting uitgaan georganiseerd. Open Papendrechts Kampioenschap, Zomeravonddrives op dinsdag- en donderdagavond, Oliebollendrive en Koningsdrive en Haringdrive. Aan alle drives werd door een tevreden stellend aantal paren deelgenomen.

De lekkere hapjes werden erg op prijs gesteld.

De Stichting prijst zich gelukkig te kunnen beschikken over veel ervaring en deskundigheid met de leden van deze commissie, te weten Helen Kosten, Frans van Grafhorst en Pem Kubbe. Incidenteel werd ook een beroep gedaan op Bert de Vries;

De communicatie tussen de commissie en het bestuur (Loes Kroon) is goed verlopen.

Loes Kroon heeft de communicatie met deze commissie tijdens her verslagjaar van Jos van Munster overgenomen.

ICT-Website

Onze ICT functionarissen Arie Zwartveld en Ger Eielts hebben ook dit jaar weer  met veel enthousiasme onze website levendig en up-to-date gehouden.

Rooster van aftreden bestuur

Aan het einde van dit verslagjaar was volgens het rooster van aftreden Henk Mooij aftredend.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, volgens onderstaand rooster.

Loes Kroon                            per 1 juli 2020

Henk Mooij                            per 1 juli 2021 (herbenoemd)

Marijke van der Meer             per 1 mei 2018

Jos van Munster                     per 1 januari 2020

Ton Lousberg                         per 1 juli 2020

Bestuurders geven tenminste drie maanden van tevoren aan of hij/zij herbenoembaar zijn. Uiteraard kan de bestuurder om hem/haar moverende redenen ook tussentijds aftreden.

Taakverdeling bestuur

Henk Mooij                     Voorzitterstaken, meerjarig beleidsplan, personeelsbeleid en uitvoerende personeelsaangelegenheden, representatie en externe contacten, beheer en onderhoud gebouw, inventaris en bridgemateriaal, afvoer emballage.

Marijke van der Meer      Alle secretariaatswerkzaamheden, contactpersoon automatisering (webmaster), sleutelbeheer en infoborden, activiteitenrooster en verhuur zalen, jaarverslag secretaris, mede organisator vrijwilligers dag

Ton Lousberg                  Beheer financiën, financieel jaarverslag, financiële beleidsstukken, aanmaak formulieren c.q. de controle daarop, controle brievenbus, barbonnen/consumpties

Loes Kroon                     Verzorgen prijzentafels bridgedrives van de Stichting, contactpersoon met Fa. de Knecht, schoonhouden materiaal, aankleden gebouw, uitvoering Startersbridge, o.m. de bar, mede organisator vrijwilligers dag, contactpersoon Evenementencomm.

Jos van Munster              Supervisie inkopen bar, aanvullen bar met contactpersoon Jan de Rooij, regelen barbezetting, organisatie vrijwilligers dag, Preventiemedewerker en uitvoerende personeelsaangelegenheden.

FINANCIEN

Jaarrekening 2017-2018

Voorheen werd de administratie van Het Denksportcentrum sinds jaar en dag tot volle tevredenheid uitgevoerd door Ad de Bruijn met het programma Davilex.

Nadat Ad 2 jaar geleden was gestopt met die werkzaamheden en er geen geschikte opvolger was, waren wij genoodzaakt die werkzaamheden uit te besteden.

Administratiekantoor Alkemade te Rotterdam verzorgt sinds die tijd onze administratie met het King programma en geeft bovendien waar nodig fiscaal en juridisch advies.

De totale kosten van die administratie zijn echter nogal hoog en wij hebben Joke van der Put bereid gevonden om een groot deel van die administratie voortaan te doen.

Hiermee kunnen wij onze administratiekosten aanzienlijk verlagen en hebben wij bovendien meer flexibiliteit, omdat wij zelf toegang hebben tot het pakket King.

Ook de kosten voor de jaarafsluiting (juli/augustus) verwachten wij zo laag te kunnen houden.

Sponsoring

Een aantal bedrijven is tot onze tevredenheid als sponsor aan het Denksportcentrum verbonden.

De meeste sponsoren hebben een banner op onze website of zijn zichtbaar in het centrum zelf.

We danken voor hun financiële bijdrage: Yarden- uitvaartonderneming, Van Wijngaarden- elektro,

Van Wijngaarden- garage, Avant- webdesign en Zorg voor Elkaar.

Zorg voor Elkaar heeft aangegeven met ingang van oktober 2017 het sponsorschap op te geven.

Sinds april 2018 heeft Kees Kerkhof zich bereid verklaard voor het DSC actief bedrijven te benaderen voor eventuele sponsoring. Hij wordt onze Pr-man zonder toetreding in het bestuur.

VRIJWILLIGERS

Ook dit verslagjaar kon op een grote groep vrijwilligers worden gerekend voor het verrichten van de meest uiteenlopende werkzaamheden, die nu eenmaal aan het exploiteren van een Denksportcentrum met de omvang van het onze, zijn verbonden.

Op vrijdag 17 november 2017 werd de jaarlijkse vrijwilligersavond met een vanouds prettige sfeer gehouden.

Het bestuur heeft besloten voor volgend verslagjaar, uit dankbaarheid voor alle vrijwilligers, hen te voorzien van een vrijwilligerspas.

Aan het eind van het kalenderjaar hebben de SUPER vrijwilligers wederom een kleine attentie ontvangen voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar.

PERSONEEL 

De uitkomst van het belastingonderzoek medio 2016, was aanleiding een aantal wijzigingen in ons personeelsbeleid aan te brengen. De vrijwilligersvergoeding voor de oproepkrachten van de bar zijn aangepast. De aanstelling van de beide barwerkneemsters werd gemodelleerd naar de cao van de organisatie Sportkader. Daarnaast voorzagen we in een gelijksoortige pensioenvoorziening voor beiden.

Het blijkt niet mee te vallen om over voldoende oproepkrachten voor de bar te beschikken.

Wij prijzen on daarom gelukkig naast onze vaste medewerksters Ellen en Betty, over de beschikbaarheid van Mieke, Margret en sinds kort Nicolette en incidenteel Laura.

OPLEIDINGEN

Vanaf 2011 organiseert het Team Startersbridge bridgecursussen in het Denksportcentrum en wel op de donderdagavonden en de dinsdagmiddagen.

Gedurende het seizoen 2017-2018 hebben 28 personen zich aangemeld voor de cursus Bridge in een Flits 1. Deze cursus is gehouden van september t/m december. Voor de dinsdagmiddag was er dit keer onvoldoende animo, zodat alleen op donderdagavond les is gegeven. 20 deelnemers, aangevuld met 4 deelnemers uit de vorige groep hebben vanaf januari t/m mei de cursus Bridge in een Flits 2 gevolgd, eveneens op de donderdagavond.

Van deze 24 deelnemers zijn er uiteindelijk (voorlopig) 4 gestopt, terwijl er 14 zich als lid hebben aangemeld bij de diverse clubs, 4 leden zijn gebleven en 2 twijfelen nog.

De beide cursussen zijn geheel verzorgd door vrijwilligers. De twee docenten en 9 vrijwilligers die iedere lesavond oefenspellen kwamen steken en kwamen meespelen (“gaten” aan tafel opvullen).

Zonder deze vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Ook sponsoring door de Stichting Denksport Papendrecht en de NBB hebben hiertoe bijgedragen.

Workshops District

Op 5 en  12 februari 2018 heeft het District een cursus Rekenprogramma in het Denksportcentrum georganiseerd. Evenals bij de vorige cursussen het geval was, was de belangstelling zo groot dat de deelnemers uit praktische overwegingen 2 aan 2 met een pc moesten werken. De cursus werd gegeven door de DKL (Bert de Vries) die achter de pc zat en Pem Kubbe, die als cursusleider optrad. De verschillende facetten van het rekenprogramma werden op deze middagen behandeld, de eerste dag hoofdzakelijk theoretisch, de 2e cursusdag werd er met praktische voorbeelden gewerkt.

Op 29 september heeft het District Dordrecht een clinic voor club- en wedstrijdleiders georganiseerd. Onderwerp was de toepassing van de nieuwe Spelregels voor Wedstrijdbridge die dit seizoen ingevoerd worden. De avonden werden geleid door Ton Kooiman, voorzitter van de commissie die de aanpassingen van de spelregels hebben vastgesteld. Ruim 40 deelnemers gaven acte de préséance en namen kennis van de redenen waarom de aanpassingen aangebracht zijn.

Aan het slot van de avond werden er nog wat actuele arbitragezaken, aangedragen door de aanwezigen, besproken en door Ton van toelichting voorzien.

In het voorjaar van 2018 heeft het District een tweetal workshops gehouden in de kleine zaal. Het doel is om bridgers, die reeds een aantal jaren spelen, tools aan te  bieden teneinde hun spelpeil te verbeteren.

De onderwerpen waren “Afspelen SA-contracten en eenvoudige safetyplays” (vrijdagavond 23 maart) en “Communicatie” (vrijdagavond 13 april).

Aan beide workshops werd deelgenomen door 32 bridgers. Janty Arends, NBB-gecertificeerd bridgedocente, heeft de workshops gegeven.

ZOMERAVONDBRIDGE

De zomeravondbridgedrives die in de maanden juli/augustus 2017 en juni 2018 op de dinsdag- en donderdagavond in ons centrum zijn gehouden, kenmerkten zich door het soepele verloop daarvan.

In juni 2018 heeft het echtpaar Guit de organisatie van de zomeravonden gedaan. De organisatie van de overige avonden was weer in de vertrouwde handen van de leden van de evenementencommissie met behulp van Bert.

Wij hanteerden een schema voor de afrekenaars en voor de vrijwilligers die de worst en kaas snijden.

Zoals gebruikelijk krijgen de uitvoerenden de nodige vrijheid van handelen. Wel wordt vooraf en erna een evaluatiegesprek met de vertegenwoordiger van ons bestuur gehouden, zodat in gezamenlijk overleg wenselijke veranderingen kunnen worden besproken. Het beleid om op dinsdagavond random in te delen en op donderdagavond naar sterkte, is in de praktijk gebleken dat de opkomst op dinsdagavond best veel achterbleef t.o.v. de donderdagavond. Om die reden is in juni 2018 is overgegaan om ook op de dinsdagavond naar sterkte in te delen.

GEBOUW EN INRICHTING

Na de aanschaf van 72 zonnepanelen in het vorig seizoen, is in 2018-2018 geïnvesteerd in het verbeteren van de CV installatie. Binnen de beschikbare mogelijkheden beogen wij zo goed mogelijk “het binnenklimaat” van het Denksportcentrum te verzorgen. Daarnaast is het gehele centrum nu voorzien van dubbele beglazing en werd achter alle radiatoren folie aangebracht.

(Klein) Onderhoud

Ook dit jaar werd er wekelijks onderhoud en vele klussen verricht door vrijwilliger Arie Speksnijder i.s.m. Henk Mooij. Wij merken dat er steeds meer werk aan de winkel is om onze accommodatie up to date te houden. Ht is een gegeven dat steeds vaker de dure vakman moet worden ingeschakeld.

Controle installaties

Aan het eind van het verslagjaar is de elektrische installatie gecontroleerd en waar nodig verbeterd. Deze controle wordt periodiek eens in de 5 jaar uitgevoerd.

GEBRUIK C.Q. VERHUUR VAN HET GEBOUW

Ons Denksportcentrum wordt wekelijks door ruim 700 bezoekers gebruikt en jaarlijks zijn maar liefst zo’n 30.000 mensen actief.

Wij stellen met voldoening vast dat naast de schakers en bridgers, ons gebouw ook meerdere keren door  andere huurders wordt gebruikt.

ACTIVITEITEN IN HET DENKSPORTCENTRUM

A. Clubmiddagen/avonden verenigingen

Gedurende het seizoen, lopende van circa 1 september 2017 tot ongeveer eind mei 2018, was de bezetting met de aangesloten verenigingen als volgt:

Maandag:        grote zaal -      Bridgeclub Niet Rokers Drechtsteden

                        kleine zaal -    Papendrechtse Bridgeclub ’81

Dinsdag:         grote zaal -      Bridgeclub Je Coupe

                        kleine zaal -    Schaakvereniging Pascal (incl. jeugdafdeling)

Woensdag:      grote zaal -      Bridgeclub Papendrecht

                        kleine zaal -    Bridgeclub Overslag

Donderdag:    grote zaal -      Damesbridgeclub Hartenvrouw (1x per 14 dagen)

Donderdag     kleine zaal -    Passageclub

Donderdag     grote zaal -      Districtscompetitie (1x per 14 dagen)

Vrijdag           grote zaal -      District Senioren competitie (1 x per 14 dagen)

Zondag:          kleine zaal -    Bridgeclub Dimanche (1e zondag v.d. maand)

B. Eenmalige clubactiviteiten

Op 7 oktober 2017 werd voor de 50e  keer de Brugdrive van Je Coupe gehouden  met 196 (104) deelnemers.

Schaakactiviteiten

Naast de reguliere clubavonden op dinsdag met de jeugd van 18.45 – 19.45 uur en de senioren vanaf 20.00 uur, organiseerde schaakclub PASCAL de volgende 4 evenementen in het Denksportcentrum.

Het IDEKO Senioren schaaktoernooi op maandagmiddag 16 oktober met 31 deelnemers.

Rob Honing won.

Het IDEKO Grand-Prix jeugd schaaktoernooi op zaterdagmiddag 23 september met 69 deelnemers, op sterkte ingedeeld in 9 groepen, wat uiteraard ook 9 groepswinnaars opleverde.
Jack’s Oliebollen snelschaaktoernooi op 20 december. Tijdens dit toernooi was het weer een gezellige drukte. Er werd in 3 groepen van verschillende sterkte geschaakt. Tussendoor werd iedereen van oliebollen voorzien.
De 2e ronde van de Merwede jeugdschaakcompetitie op vrijdagavond 20 april met 17 viertallen van diverse schaakclubs uit de regio (Dordrecht, Giessenburg, Meerkerk, Sleeuwijk en Sliedrecht). Spelers en ouders waren zeer te spreken over de speellocatie.

C. Districtsactiviteiten

Nieuwjaarsdrive/bestuur beker op 6 januari 2018                172                  (160)   deelnemers

7 avonden competitie viertallen                                            80                   (64)          ”

6 avonden competitie open paren                                          66*                  (66)          ”

(* = gemiddeld per keer)

Toekomstdrive Startersbridge gehouden op 21 april 2018   32       

                                   

Senioren Vrijdagmorgen 1 x per 14 dagen.                        

Senioren Open Paren                                                             74                    56             “

Senioren Viertallen                                                                64                    56             “

Vrijwilligersdrive op 5 mei 2018                                          56                    56             “

Algemene ledenvergadering op 28 oktober 2017 en

21 april 2018

D. Bondsactiviteiten

2e Divisie Open Paren  (weekend)                                        40        (40)     deelnemers

2e Divisie Viertallen op 17 december 2017                                      60             ”

½ finale Ruitenboer op 8 april 2018                                     50        72             ”

E. Activiteiten Denksportcentrum

Open Papendrechts Kampioenschap  10 februari 2018         96        (96)     deelnemers

Zomeravonddrive op dinsdag            13 avonden                 56*      (66)          ”

Zomeravonddrive op donderdag       13 avonden                 82*      (80)          ”

Oliebollendrive op 27 december                                           156      (116)        ”

Koningsdrive                                                                         104      (86)          ”

Snertdrive op 14 januari 2018                                               76        (72)          “

Helen’s Haringdrive: 1 juli 2018                                          92        (92)          ”

(* = gemiddeld per keer).

F. Bijzondere evenementen op denksportgebied

Innerwheel-drive

Op 28 oktober 2017 hielden de dames van de serviceclub Innerwheel voor de 15e keer een fundraisingbridgedrive in ons Denksportcentrum. In totaal deden 84 (84) personen mee.

Het is een goede gewoonte dat wij voor dit doel de zaal gratis beschikbaar stellen.

Unicef drive  25 november 2017 werd de jaarlijkse Unicef drive gespeeld. 128 personen hebben hieraan deelgenomen. Ook hier werd de zaalhuur niet in rekening gebracht.

Opfriscursus Je Coupe.

In 2018 zijn er in totaal 11 woensdagmiddagen gereserveerd geweest voor een opfriscursus georganiseerd door Je Coupe tegen een gereduceerd tarief

G. Overige gebruikers

1.      In de maanden september en oktober (totaal 7 keer) is de grote zaal in de namiddag verhuurd geweest aan een Chr. Gemeenschap. Op 1e paasdag (1 april 2018) hebben zij de gehele dag de grote zaal gehuurd.

2.      27 en 28 november ‘s-avonds heeft Wijnhandel de Paap een wijnproeverij gehouden in de grote en kleine zaal.

3.      Op 15 december heeft de Fa. Debarossa de kleine zaal gebruikt voor hun wijnproeverij.

4.      Op 11 januari 2018 heeft de OPOP weer hun jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor personeel en bestuur in ons centrum gehouden.

5.      WSV Papendrecht heeft op 23 februari hun JAV gehouden

6.      VvE Willaerts heeft op 1 maart en 5 juli een bestuursvergadering gehouden in de foyer. De ALV

         heeft op 26 april in de grote zaal plaatsgevonden.

7.      VvE Huys de Merwede heeft op 12 april de grote zaal gehuurd voor hun ledenvergadering.

8.      Op 19 april 2018 heeft VVN de grote en kleine zaal gehuurd voor een opfriscursus Rijvaardigheid voor senioren. Voor de medewerkers is een lunch klaargemaakt.

9.      Op 23 april heeft de Stichting Beeldenpark een vergadering gehouden in de bestuurskamer

10.    18 en 19 mei heeft Wijnhandel de Paap wederom zijn wijnproeverij in de grote en kleine zaal gehouden.

11.    Verder is ons gebouw het gehele jaar beschikbaar geweest als tentoonstellingsruimte voor

         Amateurkunstenaars uit onze regio.

TENSLOTTE

Het bestuur meent met dit verslag een goed en compleet beeld te hebben geschetst van haar werkzaamheden over het verslagjaar 2017/2018

Aan het eind van dit verslag bedanken we onze vaste medewerkers, maar ook de vele vrijwilligers die zich enthousiast en deskundig hebben ingezet ten behoeve van ons Denksportcentrum.

We stellen met voldoening vast dat dankzij velen ons centrum er goed voor staat en een belangrijke plaats vervult in de lokale en regionale samenleving.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Denksport Papendrecht

van 4 september 2018.

Marijke van der Meer,                                                           Henk Mooij,

secretaris                                                                                voorzitter