Klik om het beleidsplan te downloaden.

STICHTING DENKSPORT PAPENDRECHT

BELEIDSPLAN 2021 - 2025

ALGEMEEN

Op grond van artikel 2, lid 2, sub b. van de statuten dient het bestuur “… te streven naar continuïteit in de exploitatie van het Denksportcentrum. Het beleid moet gestoeld zijn op een meerjarig beleidsplan, waarbij in principe de voor een onderneming gebruikelijke bedrijfseconomische uitgangsprincipes van toepassing zijn …”.

Met deze zinsnede uit onze statuten begonnen de beleidsplannen die vanaf 1998 als basis voor ons beleid hebben gediend en die wij ook in deze versie 2021-2025 handhaven.

Niet alleen omdat het de statutaire basis voor ons beleidsplan vormt, maar ook omdat het in essentie de waarborging van de continuïteit in de exploitatie van ons Denksportcentrum weergeeft.

Op basis van een structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is het een uitdaging te blijven werken aan een functioneel Denksportcentrum.

Het Denksportcentrum is verworven in 1995 en een jaar later dankzij vele inspanningen geschikt gemaakt als thuishaven voor de schaakclub en bridgeclubs.

In het jaar 2020 zou het 25-jarig jubileum groots worden gevierd.

De jubileumcommissie had alle voorbereidingen afgerond, maar toen kwam Corona en moest er een streep gezet worden door de festiviteiten.

Het jubileumblad was gelukkig al wel in een oplage van 23.000 exemplaren huis aan huis verspreid in Papendrecht en Alblasserdam. Helaas moest het bridge/schaak-jubileumtoernooi voor meer dan 250 deelnemers worden geannuleerd. En maakten wij ook geen gebruik van de ruimhartig toegezegde gastvrijheid bij de buren in het theater en in het schoolgebouw.

Deze beleidsperiode is het zesde lustrum gestart en wordt het bestuur geconfronteerd met belangrijke uitdagingen. Met de uitbraak van de Corona-pandemie is het Denksportcentrum vanaf 13 maart 2020 in een langdurige winterslaap geraakt. En zijn er voor het eerst in ons bestaan vrijwel geen inkomsten.

Het bestuur heeft verregaande maatregelen moeten treffen om het perspectief op overleven van onze accommodatie in stand te houden. Vooralsnog hebben wij mede dankzij de financiële steun van de landelijke overheid daar vertrouwen in.

Het is overigens afwachten hoeveel bridgers en schakers na deze lange periode van lockdown weer hun wekelijkse hobby in verenigingsverband zullen oppakken. Het bestuur houdt rekening met een afname van ca 20%, derhalve zal in dit beleidsplan een apart hoofdstuk hieraan worden gewijd.

Met jaarlijks een kleine 30.000 bezoekers aan ons centrum had en heeft deze crisis een belangrijke plaats in onze samenleving. We beogen, ondanks de actuele problemen, het Denksportcentrum dezelfde kwaliteit en uitstraling te laten behouden in de komende beleidsperiode.

Ook in dit meerjarig beleidsplan wordt in lijn met vorige edities het voorgestane beleid beschreven en toegelicht. Aan het eind worden de uitgangspunten nog eens kort samengevat.

BESTUUR

De afgelopen periode heeft het bestuur veel initiatieven moeten nemen om een gezonde financiële balans te realiseren. En is er in geslaagd nieuwe huurders te vinden, waardoor een dreigend structureel financieel tekort is beperkt.

Wij zijn blij met de bestuurlijke ondersteuning bij de (financiële) administratie en het secretariaat in de personen van Joke van der Put en Sari de Visser.

Er is sprake van een evenwichtige taakverdeling, zie bijlage.

In de loop van de afgelopen vijfjarige beleidsperiode is afscheid genomen van de bestuurders Jan Hogeland en Jos van Munster. We begroetten Frans van Grafhorst en Ton Lousberg.

Juist in deze financieel spannende tijd koesteren we de aanwezigheid van een competente penningmeester. Ton blijkt vanaf 2016 een actieve en bekwame schatbewaker!

In 2020 nam secretaris Marijke van der Meer afscheid. Zij heeft gedurende 8 jaar het secretariaat met veel inzet verricht en met name de archieven geactualiseerd en gedigitaliseerd.

Met het aantreden van Wil van Katwijk en Maarten Cox is het bestuur weer compleet.

Wij spreken de verwachting uit dat het bestuur met het naderende vertrek van Loes Kroon en Henk Mooij de komende jaren goed bezet zal blijven.

Het bestuur heeft naast het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheden, ook veel voldoening in het met elkaar uitvoeren van voorkomende werkzaamheden. Desalniettemin beseffen wij dat de tijd rijp is om meer prioriteit te geven aan onze primaire bestuurlijke taken en wordt een proces gestart om commissies meer verantwoordelijkheid te geven om hun werkzaamheden zelfstandiger uit te voeren.

De verbinding tussen de vaste gebruikers van ons Denksportcentrum en bestuur wordt gevormd door de Raad van Toezicht. Deze verbinding krijgt vooral gestalte door het feit, dat de leden van de Raad van Toezicht lid zijn van het bestuur van de vereniging die zij representeren. Wij merken op dat ook een bestuurder van het NBB-district Dordrecht sinds kort met een bijzondere status deel uitmaakt van de Raad van Toezicht.

Met de Raad van Toezicht wordt in de regel éénmaal per kwartaal vergaderd.

Wij hechten nadrukkelijk aan ons beleid om de Raad van Toezicht zo goed en tijdig mogelijk te informeren en besluiten van een schriftelijke toelichting te voorzien. Alle bestuur verslagen worden doorgestuurd en voorafgaand aan het overleg worden de financiële gegevens met aanvullende informatie ter beschikking gesteld.

CORONA

Sinds 13 maart 2020 is het Denksportcentrum op last van de landelijke overheid gesloten voor alle activiteiten in groepsverband. Van de ene op de andere dag kwam het bruisende verenigingsleven van de 6 bridgeverenigingen, de schaakclub en het bridgedistrict tot stilstand. En helaas bleek al gauw dat er op korte termijn ook geen vooruitzicht was op hervatting vanaf die datum.

Het bestuur besefte dat er zware tijden op komst waren. Er werd direct een beroep gedaan op de beschikbare noodfondsen, zoals NOW en TVL.

Alle niet noodzakelijke verplichtingen met financieel gevolg, werden stop gezet.

Aan de twee werknemers in vaste dienst werd een overeenkomst m.b.t. beëindiging van de aanstelling aangeboden. Helaas gingen zij niet akkoord en werd de gang naar het UWV onvermijdelijk. Vervolgens ging het UWV akkoord met onze aanvraag tot ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

De afwikkeling conform de wettelijke regels betekent dat beide werknemers recht hebben op een aanzienlijke transitievergoeding, welke gerelateerd is aan hun lange diensttijd van 23, resp. 18 jaar. De met zorg opgebouwde voorziening t.b.v. groot onderhoud moest fors worden aangesproken om aan onze verplichtingen te voldoen. De eerste jaren van deze 5-jarige beleidsperiode zal deze voorziening weer aangevuld moeten worden.

Het Denksportcentrum is gevestigd in een pand van 1961 en niet voorzien van een goede ventilatie. Het centrum is uitgerust met verouderde ventilatoren en er wordt zeer beperkt verse buitenlucht aangevoerd. Een eigentijdse aanpassing is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk (gelet op het verspreiden van aerosolen) om de denksporters een verantwoord binnenklimaat aan te bieden. De bestuurders van de verenigingen, die gebruikmaken van het Denksportcentrum hebben, na indringende gesprekken, besloten kredieten beschikbaar te stellen om de ventilatie op orde te brengen.

Met inzet van onze materiedeskundige Pem Kubbe hebben we Hol Installatietechniek BV en Van Wijngaarden BV opdracht kunnen geven om 3 ventilator-convectoren te plaatsen en alle dak-ventilatoren te vervangen.

Wij zijn de verenigingen en het district uitermate erkentelijk dat zij op basis van hun gevoel van grote medeverantwoordelijkheid, de financiële mogelijkheden hebben geschapen.

Een andere aanpassing ter verspreiding van het Coronavirus is de aanpassing van 24 speeltafels, die zijn voorzien van een groter tafelblad.

Kortom, wanneer de overheid groen licht gaat geven om weer in grotere groepen actief te mogen zijn, is het Denksportcentrum klaar om de leden van de verenigingen weer te ontvangen.

Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de 1,5 meter maatregel en is het denkbaar dat de capaciteit in de beide zalen moet worden aangepast naar maximaal 1/3.

FINANCIEEL BELEID

Jarenlang consistent financieel beleid bezorgde het Denksportcentrum een gezonde status.

In het vorige beleidsplan werd al de trend van teruggang van het aantal deelnemers vastgesteld. Met het toenemen van de gemiddelde leeftijd daalde ook de omzet van de bar. Het bestuur ontwikkelde daarom meer initiatieven om de zalen langdurig te verhuren aan derden.

In dit kader noemen wij de verhuur aan kinderopvang FitKidz, dansschool Goetjaer en therapie-praktijk Kerncirkel. Helaas bleek de relatie met FitKidz niet optimaal en moest de dansschool mede door Corona haar activiteiten beëindigen.

Het wordt steeds meer een tour de force om inkomsten en uitgaven structureel in balans te houden en alle gereserveerde voorzieningen ten behoeve van meerjarenonderhoud e.d. weer op orde te krijgen.

De conclusie is dan ook dat onze Stichting bij de aanvang van het tijdvak dat dit beleidsplan omvat, niet veel vlees meer op de botten heeft. De solvabiliteit en de liquiditeit laten dan ook te wensen over.

Ons beleid is er op gericht om zo snel als mogelijk en verantwoord is weer te voorzien in een blijvend evenwicht tussen uitgaven en inkomsten. Daarmee wordt voldaan aan de in onze statuten beschreven verplichting, dat de bedrijfseconomische uitgangspunten van toepassing zijn. Een eventueel beperkt verlies in enig jaar acht het bestuur aanvaardbaar, mits dit nadrukkelijk incidenteel en verklaarbaar is.

Tegen de achtergrond van een verwachte terugloop van leden, zullen er beduidend minder inkomsten binnen komen. In dat kader is het noodzakelijk om in overleg met de Raad van Toezicht tot een beleid te komen, waarbij sprake is van een verantwoord evenwicht tussen inkomsten op basis van huur- en consumptieprijzen.

Een verhoging van beide exponenten zal onafwendbaar zijn als gevolg van het Coronadrama.

Ook houdt het bestuur m.b.t. de subsidiëring van drives t.b.v. goede doelen in ons centrum, de vinger aan de pols. Bij het ‘om niet’ beschikbaar stellen van de accommodatie, moeten de directe kosten van zaalgebruik, ruimschoots door de opbrengst van consumpties worden gedekt.

Voorziening groot onderhoud

Het Denksportcentrum is ruim 25 jaar ons eigendom.

Conform ons meerjaren onderhoudsplan worden de werkzaamheden uitgevoerd. Binnen de duur van dit beleidsplan wordt verwacht dat de cv-ketels worden vervangen.

Daarnaast is het niet uitgesloten dat het dak onderhoud gaat vragen.

Voor dit groot onderhoud was via de begroting een reserve ingesteld. Door de gememoreerde oorzaken zijn deze voorzieningen nu volstrekt onvoldoende om de genoemde voorziene uitgaven te dekken.

Dankzij de landelijke noodregelingen is er bij aanvang van deze beleidsperiode een bescheiden reserve. Niet urgent noodzakelijk uit te voeren groot onderhoud zal de komende jaren worden uitgesteld.

De komende jaren betrachten we uiterste spaarzaamheid om de voorzienig t.b.v. groot onderhoud weer op orde te krijgen.

Sponsoring

In onze vorige beleidsplannen is als uitgangspunt op dit terrein vastgelegd, dat gestreefd dient te worden naar een zodanige exploitatie, dat wij niet afhankelijk zijn van subsidies of andere onverschuldigde bijdragen van wie dan ook.

Het bestuur onderschrijft dit standpunt nog onverkort.

Natuurlijk waarderen wij de huidige sponsoren voor hun bijdragen en stelden wij de bijdragen t.b.v. de jubileumkrant nadrukkelijk op prijs. In dit verband zijn wij veel dank verschuldigd aan de leden van de jubileumcommissie, in het bijzonder aan Kees Kerkhof!

In de loop der jaren is de ontvangst aan meerjarige sponsorgelden verder teruggelopen.

Het bestuur ziet dan ook, gezien de huidige economische situatie en onze geringe reclamewaarde, geen reële mogelijkheden om hiermee een constante, resp. substantiële  inkomstenbron te genereren.

TARIEVENBELEID

Consumpties

We handhaven voor de consumpties in principe twee tarieven: een lager tarief bij clubavonden en een regulier tarief bij andere evenementen, resp. verhuur aan derden.

Het is een gegeven dat er al enige tijd geen vrijwilligers beschikbaar zijn voor het draaien van bardiensten. Bij alle activiteiten worden onze betaalde oproepkrachten ingezet.

Ten aanzien van de verhoging van onze tarieven werd tot nu toe een terughoudend beleid gevoerd. En werd bekeken of tot beperking van kosten gekomen kon worden, zonder dat de kwaliteit van ons product daar onder te lijden had. Tevens worden de huurtarieven daarbij betrokken. Daarover straks meer.

Hoewel zoals gezegd het verhogen van de consumptietarieven niet onze eerste optie is om tekorten te dekken, maken wij een uitzondering voor de situatie waarbij de inkoopprijs van bepaalde dranken in betekenende mate wordt verhoogd. Dan kan het nodig zijn de prijzen aan te passen om te voorkomen dat de netto-opbrengst van de bar onder druk komt te staan.

Het is realistisch te verwachten, dat in de komende beleidsperiode tot prijsaanpassingen moet worden besloten. In principe doen we dat niet in de loop van een boekjaar, maar bij de aanvang daarvan. Uiteraard in overleg met de Raad van Toezicht.

Zaalhuren

Met de vaste gebruikers van het Denksportcentrum zijn in het verleden formele huurcontracten gesloten. In deze contracten, die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd.

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen niet verhoogd, maar werd wel de btw in fasen doorberekend als gevolg van nieuwe regelgeving.

De wijze waarop de huur wordt berekend, in casu het vaststellen van een kengetal op basis van het aantal gebruikers c.q. per lid per vereniging, voldoet nog redelijk en wordt daarom gehandhaafd. Uitgangspunt blijft het aantal leden per 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het begrotingstijdvak.

Voorts wordt opgemerkt dat een minimale huurprijs per zaal wordt gehanteerd, welke de werkelijke minimale kosten dekt van de zaalkosten (schoonmaak en energie).

Ten aanzien van de huurtarieven handhaven wij het beleid, dat deze in principe tenminste inflatie-volgend worden aangepast. En dit dan steeds aan het begin van het seizoen en tijdig, worden vastgesteld, zodat de huurders daar bij de contributievaststelling rekening mee kunnen houden.

Het is te verwachten dat – als geen “grote” huurders voor overdag kunnen worden aangetrokken – substantiële huurverhogingen boven de inflatie, in deze beleidsperiode  onontkoombaar zijn. Ook als gevolg van de Corona-crisis voorzien we op korte termijn noodzakelijke aanpassingen.

Dergelijke voorstellen zullen telkens vroegtijdig met de Raad van Toezicht worden besproken.

Het is in overleg met deze Raad of het bestaande beleid om - als de financiële situatie daartoe noopt – eerst naar de huren te kijken en dan pas naar de consumpties, moet worden gehandhaafd. Gezocht wordt naar een model waarbij ieder clublid evenredig meebetaalt en de prijzen van de consumpties een kleine aanpassing ondergaan.

Voor het gebruik door derden hanteren we een hoger tarief. Daarbij kan het voorkomen dat we in verband met de concurrentieverhouding (b.v. ten opzichte van De Palm) een zekere matiging moeten betrachten. Dit zal van geval tot geval bekeken moeten worden.

VRIJWILLIGERS

Het beleid ten aanzien van onze onmisbare vrijwilligers, zoals dat in voorgaande beleidsplannen is verwoord, zal onverkort worden voortgezet. Deze vrijwilligers zorgen er voor dat we met elkaar het Denksportcentrum kunnen “runnen”.

We blijven hen dan ook de waardering geven die ze verdienen, o.m. door het jaarlijks organiseren van een vrijwilligersbuffet en het geven van een kleine attentie aan de belangrijkste vrijwilligers aan het einde van het jaar. Voorts ontvangen degenen die dat wensen, jaarlijks de vrijwilligerspas.

Het bestuur heeft onlangs een beleidsnotitie geschreven om op korte termijn een nieuwe structuur te realiseren. Deze transformatie beoogt de commissies op basis van een jaarplan meer verantwoordelijkheid te geven en zelfstandiger te laten functioneren.

Vanzelfsprekend blijven de korte lijnen met het bestuur gehandhaafd.

PERSONEEL

Vaste medewerkers

Zoals eerder (onder Corona) is genoemd heeft de Stichting tot haar spijt a.g.v. de sluiting van het Denksportcentrum van twee van haar medewerksters met een vast dienstverband, het dienstverband moeten beëindigen.

Ons beleid is altijd gebaseerd geweest om een goed en zorgvuldig werkgever te zijn.

Op basis van de arbeidsovereenkomst hebben we met in achtneming van alle wettelijke regelingen na 23, resp. 18 jaar afscheid genomen.

Oproepkrachten

Zoals reeds vermeld, wordt voor vrijwel alle activiteiten een beroep gedaan op betaalde oproepkrachten voor het bedienen van de bar. Waar mogelijk wordt een overeenkomst voor deze vrijwilligers opgesteld. Het moge duidelijk zijn dat we erg blij zijn met de beschikbaarheid van hen.

Voor deze krachten is een duidelijke en redelijke beloningsstructuur vastgesteld, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met ervaring en leeftijd.

Het staand beleid om steeds te handelen conform de fiscale regels wordt onverkort gehandhaafd.

TOEKOMST

Een zeer belangrijke zaak voor onze Stichting is, dat het wekelijkse aantal clubbridgers en schakers tenminste gelijk blijft. Als gevolg van de Corona-crisis staat dit streven zeer onder druk.

Het bestuur vindt het daarom belangrijk initiatieven van de verenigingen te steunen.

Bij een terugloop van leden, respectievelijk maximum aantal deelnemers aan een activiteit is het denkbaar dat een onderzoek wordt gestart naar het intensiever samenwerken van verenigingen.

Zoals opgemerkt, is de Stichting van harte bereid daarbij actief een positieve rol te vervullen.

Het geven van lessen beschouwt het bestuur in beginsel een zaak van particulier initiatief. Wel zal het bestuur waar mogelijk zich ruimhartig en constructief blijven opstellen om opleidingen te faciliteren.

Door aangesloten verenigingen zijn met veel succes initiatieven ontplooid om b.v. door middel van het project “Startersbridge”, resp. Schaak-workshops het ledental te vergroten en te verjongen.

De gemeente Papendrecht is een traject gestart om te komen tot herhuisvesting van de scholen voor v.o.. De verwachting is dat dat een langdurig proces zal worden, waar de Stichting bij betrokken geraakt als er plannen zijn tot herstructurering van het Van der Palmgebied.

De komende jaren zal het bestuur de ontwikkelingen nauwgezet volgen. En waar nodig in contact treden met het gemeentebestuur.

EVENEMENTEN

Naast de clubavonden vinden in ons Denksportcentrum nog een flink aantal andere evenementen plaats, die in twee categorieën onderscheiden kunnen worden:

a. Evenementen waarvoor anderen de verantwoordelijkheid dragen en wij “slechts” als gastheer/verhuurder optreden.

    b. Evenementen die door ons zelf worden georganiseerd.

Ad a.

Onder deze groep vallen onder meer alle bonds- en districtsactiviteiten, alsmede drives

en feestavonden van (aangesloten) verenigingen. Ook verenigingen van elders en niet-denksportverenigingen zijn in principe van harte welkom.

Aangezien dit voor onze baromzet interessante zaken zijn, is ons beleid er op gericht om deze “klanten” goede faciliteiten te bieden en staan wij in beginsel positief tegenover een nieuw evenement. Uiteraard dienen deze te passen binnen de mogelijkheden die het gemeentelijk bestemmingsplan ons biedt.

Bovendien stellen we leden van DSC-clubs in de gelegenheid voor een aangepast tarief een zaal te huren.

Ad b.

Met dank aan de evenementencommissie vinden onder de verantwoordelijkheid van de Stichting meerdere bridge-evenementen plaats. De organisatie van deze activiteiten wordt gecoördineerd door de evenementencie., waarbij een bestuurder als intermediair betrokken is. We onderscheiden jaarlijks:

  • het Open Papendrechts Kampioenschap,
  • de Koningsdrive,
  • de erwtensoep-, haring- en oliebollendrive,
  • zomeravondbridge op dinsdag- en donderdagavond in de maanden juni t/m augustus.

Initiatieven van individuele bridgers en schakers – dus buiten verenigingsverband – juichen wij toe en verlenen wij als het enigszins kan medewerking. We tekenen daarbij aan dat deze activiteiten niet concurrerend mogen zijn voor de genoemde evenementen.

AUTOMATISERING

De nieuwe generatie bridgemates met geavanceerde technieken zijn niet meer weg te denken. De wedstrijdleiders benutten de vele mogelijkheden bij hun wedstrijden.

De gebruikers ervaren het gemak en waarderen de gebruiksvriendelijkheid om b.v. thuis de spelverdelingen en de onderlinge resultaten te vergelijken.

De Stichting onderkent de noodzaak om in het centrum te blijven beschikken over goed functionerende bridgemates en reserveert daarom ook jaarlijks t.b.v. de vervanging op basis van afschrijving.

Ten behoeve van de lessen en workshops beschikken we in de beide zalen over voorzieningen t.b.v. een presentatie, waaronder beamer en geluid.

Automatisering is in de huidige samenleving, dus ook voor ons Denksportcentrum een noodzakelijk fenomeen. De economische veroudering gaat snel, dus we zullen voortdurend in hard- en software moeten investeren, willen we up-to-date blijven.

Speerpunt van beleid blijft dan ook om onze faciliteiten bij de tijd te houden, zodat wij voor onze (potentiële) huurders, waaronder de NBB, het District en de RSB, een aantrekkelijke partner zijn en blijven.

BEZETTINGSGRAAD GEBOUW

Hoewel het aantal activiteiten in het gebouw best groot te noemen is, is er objectief gesproken, altijd nog plaats voor nieuwe activiteiten. Zo wordt het gebouw op de vrijdagavond nauwelijks gebruikt en is er ook op de donderdagavond regelmatig nog ruimte.

Op 2 dagen per week wordt de bestuurskamer verhuurd aan therapie-praktijk Kerncirkel.

Met name overdag vindt er, behoudens door de damesbridgeclub Hartenvrouw en wat opleidingsactiviteiten, verder geen of nauwelijks gebruik plaats.

Het avondgebruik door derden, voornamelijk Verenigingen van Eigenaren, wordt inmiddels regelmatig ingeroosterd.

Aan het gebruik van het gebouw overdag zitten overigens wel wat haken en ogen.

Zo zal het gebouw in verband met het avondgebruik, overdag schoon en gebruiksklaar moeten worden gemaakt. Hetzelfde zal moeten gebeuren tussen een eventueel gebruik overdag en het daarop volgende avondgebruik. Het bestrijden van het Covidvirus vereist extra schoonmaken, dat brengt weer extra kosten met zich mee.

Het blijft een speerpunt van beleid om nieuwe gebruikers te vinden.

Eén van de bronnen daartoe is een actuele website.

BIJLAGE

Samenstelling bestuur per 1 januari 2021 met taakverdeling.

SAMENVATTING

Hieronder worden onze beleidsuitgangspunten voor de periode 2021-2025, zoals deze hierboven zijn beschreven, nog eens kort samengevat.

1. Het beleidsplan heeft een looptijd van 5 jaar, te weten van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2025 en kan zo nodig in de loop daarvan worden bijgesteld.

2. Het aantal bestuursleden wordt gehandhaafd op 5 à 6. Bij mutaties aandacht voor bestuurlijke, resp. uitvoerende kwaliteiten.

3. Transformatie in wijze van besturen met meer zelfstandigheid voor commissies.

4. Bestuursleden geven vroegtijdig aan of ze al of niet herbenoemd willen worden.

5.  De frequentie van formeel overleg met de Raad van Toezicht blijft gehandhaafd op éénmaal per kwartaal.

6.  Bestaand beleid t.a.v. de oproepkrachten en vrijwilligers wordt voortgezet.

7.  Beleid initiëren dat na Corona weer structureel evenwicht ontstaat tussen uitgaven en inkomsten. Daarbij accepteren dat tijdelijk niet wordt voldaan aan de statutaire verplichting bedrijfseconomische uitgangspunten toe te passen, c.q. dat ook een (beperkt) verlies kan worden geleden.

8.  Aanpassing van consumptietarieven vindt plaats aan het begin van het seizoen. Betekenende verhoging van inkoopprijzen kan leiden tot doorberekenen in de tarieven.

9.  Huurtarieven in principe inflatie laten volgen. Verhogingen aan het begin van een speelseizoen invoeren en verenigingen tijdig op de hoogte stellen. Huurtarieven voor derden worden bezien in relatie tot de concurrentie.

10. Steun aan onder verantwoordelijkheid van derden te verzorgen bridge-/ schaak-opleidingen geven, waarbij het zakelijke aspect niet altijd leidend hoeft te zijn.

11. Evenementen van andere verenigingen zijn van harte welkom.

12. Positief staan tegenover ieder initiatief van derden om iets in ons Denksportcentrum te organiseren, mits mogelijk en passend binnen de voorschriften van het bestemmingsplan.

13. Streven naar verhogen bezettingsgraad van het gebouw. Alle gebruikers zijn in principe welkom, mits belangen van de aangesloten verenigingen niet worden geschaad, resp. niet in hun activiteiten worden gehinderd. Gebruik moet ook passen conform de statuten.

14. De eerste jaren van deze beleidsperiode moet de voorziening groot onderhoud worden aangevuld.

15. Terughoudend investeren in nieuwe ontwikkelingen, maar wel het op niveau houden van onderhoud gebouw, interieur en voorzieningen.

16. Ontwikkelingen automatisering nauwlettend blijven volgen.

17. Geen afhankelijkheid van sponsors. Geen actieve rol van bestuur om tot hogere inkomsten op dit terrein te komen.

18. Pro-actief zijn m.b.t. ontwikkelingen Van der Palmgebied, alsmede het stimuleren van verdergaande samenwerking van de bridgeverenigingen,die actief zijn in het Denksportcentrum.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 16 maart 2021.

Wil van Katwijk,                                                         Henk Mooij,

secretaris                                                                   voorzitter